...

Entrance-Exam-Courses

For those who are to apply for different universities

Your Choice!

Your Opportunity!

Stay turned for further details!

Պետական միասնական քննությունների նախապատրաստական դասընթացի գրանցում ավարտական դասարանների (9-րդ / 12-րդ) աշակերտների համար։

Ընդունելության քննությունների (գրավոր / բանավոր) նախապատրաստում բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ընդունվել ԲՈՒՀ

Օտար լեզուների ուսուցման արագացված մեթոդների փորձարարական կենտրոն

Experimental center of Intensive Methods of Teaching

There is so much we offer!

Now it is time to take some soft

Skills lessons in English.

The course is 2 months long.

The course covers the following modules:

1.English for Legal Professionals

2.English for Meetings

3.English for Presentations

4.English for Negotiating

5.English for Socializing

6.English for Emails

7.English for Human Resources

8.English for Customer Care

9.English for Telephoning

10.English for Aviation

11.English for Cabin Crew

12.English for Logistics

13.English for Automobile

14.English for Energy Industry

15.English for Telecoms

16.English for Pharmaceutical Industry

17.English for Fashion Industry

18.English for Accounting

19.English for Marketing Advertising

20.English for Sales and Purchasing

21.English for Football and Sports

22.English for IT Specialists

23.English for Hospitality & Catering

24.English for Hotel Staff & Tour Agencies

25.English for Medical Staff

26.English for Finance, Banking, Management

27.English for Corporate Teaching

28.English for After School Tutoring

29.English for Entrance-Exams

30.English for Specific Purposes